18 Απριλίου 2024
12.74 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΝέα - Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ  ΑΝΩΓΕΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16.3.2018).
  5. Την υπ’ αριθμ. 15/16-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων Ρεθύμνης με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2021».
  6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2612/29-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Ανωγείων ανταποδοτικού χαρακτήρα».
  7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ 34431/05-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης δύο χιλιάδων σαράντα τεσσάρων (2.044) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α΄βαθμού».
  8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανωγείων (ΦΕΚ 1988/τ.Β΄/7-9-2011) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2609/12-05-2021 βεβαίωση του  Δημάρχου Ανωγείων  περί ύπαρξης κενής θέσης.
  9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2608/12-05-2021 βεβαίωση της  Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανωγείων περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης  μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  ενός (1) ατόμου για την κάλυψη  εποχικών ή παροδικών αναγκών, υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα  του Δήμου Ανωγείων, που εδρεύει στα Ανώγεια Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος

Ανωγείων

Δήμος Ανωγείων

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 

8 μήνες

1

 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από 29/07/2021 έως και 09/08/2021.

 

Σχετικά Έγγραφα

Περισσότερα σε Νέα - Ανακοινώσεις
17/04/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ…
04/04/2024
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ &…
28/03/2024
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑ
26/03/2024
Προμήθεια γεωραντάρ για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση υπόγειων δομών…
26/03/2024
Δημόσια Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ποσού 218.909,60 € Για την εκτέλεση…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου