7 Δεκεμβρίου 2021
12.44 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
Αποφάσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Συμπληρωματική. ΕΝΦΙΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΟ7ΡΩΨΥ-ΑΟ4 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5869 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία ΄΄ Δημιουργία στάσεων λεωφορείων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ανωγείων ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΚΗ5ΩΨΥ-Γ8Λ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 856 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΒΒ4ΩΨΥ-ΔΒΦ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5865 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΔΠΦΩΨΥ-ΑΨΖ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5850 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΦΞΦΩΨΥ-8ΨΕ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5857 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ Ανανέωσης του on line streaming των Δημοτικών Συμβουλίων»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ1ΤΤΩΨΥ-2ΑΛ 20/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 853 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας " Συντήρηση και επισκευή κλιματισμού Δημοτικού Μεγάρου ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 97ΦΕΩΨΥ-Κ5Ο 20/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 852 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ Επισκευή και συντήρηση καυστήρων κτιρίων ακινήτων του Δήμου».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΟΕ6ΩΨΥ-0ΧΞ 20/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 851 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄Επισκευή και συντήρηση δικτύων αποχέτευσης "
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΤΩΣΩΨΥ-4ΣΧ 20/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 848 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επισκευή και συντήρηση καυστήρων κτιρίων ακινήτων του Δήμου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ0ΙΝΩΨΥ-ΚΨΝ 20/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5808 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"Δημιουργία στάσεων λεωφορείων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ανωγείων" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΥΟΒΩΨΥ-ΥΒΝ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5794 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ3ΨΒΩΨΥ-0ΜΗ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5787 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της ΄΄Προμήθειας εξοπλισμού και λοιπών ανταλλακτικών Αντλιοστασίων Ύδρευσης ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 61ΦΠΩΨΥ-ΟΜΦ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 847 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία ΄΄ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω1ΡΩΩΨΥ-Υ99 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 849 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια ΄΄ Υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 61ΣΗΩΨΥ-ΡΚΖ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 801 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία ΄΄ Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων & Εσωτερικής Δημοτικής Οδοποιϊας"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΨΩΤΩΨΥ-Τ9Τ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 803 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναστολή λειτουργίας της δια ζώσεις εκπαίδευσης του Σταυράκειου Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου Ανωγείων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 64ΝΖΩΨΥ-ΞΜΠ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5790 Αρ. Αποφ.: 846 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία ΄΄ Διαμόρφωση χώρου στην περιοχή "Άγιος Αντώνιος"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΖΤΡΩΨΥ-Μ20 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 845 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία ΄΄ Επισκευή και συντήρηση δικτύων αποχέτευσης ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω2ΘΞΩΨΥ-ΑΗΖ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 823 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας ΄΄ Συντήρησης, επέκτασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης της ιστοσελίδας του Δήμου Ανωγείων ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ζ2ΖΩΨΥ-ΔΦ8 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 844 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 58
Υπηρεσίες Δήμου