7 Δεκεμβρίου 2021
11.91 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
Αποφάσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση " Προμήθειας έτοιμων γευμάτων για την παροχή τους στους ωφελούμενους του Δήμου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΩΖΜΩΨΥ-ΞΣΤ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 843 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΝΜΛΩΨΥ-4ΑΙ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 840 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΙΕΘΩΨΥ-ΓΧΦ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5771 Αρ. Αποφ.: 838 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
εντολη μετακινησης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 90ΨΑΩΨΥ-ΘΟΞ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5772 Αρ. Αποφ.: 839 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μελέτη αναδιαμόρφωσης χώρων και στατική ενίσχυση Δημαρχείου Ανωγείων -Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Τ6ΚΩΨΥ-ΒΗΧ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5779 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ΄΄Έγκριση και Απευθείας ανάθεση ΄΄ Προμήθειας Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ5ΘΜΩΨΥ-8ΤΜ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 831 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ Έκδοσης τριών (3) επικυρωμένων αντιγράφων της υπ΄αριθμ. 10142/30-9-2021 πρόσθετης πράξης επί του υπ΄αριθμ. 9317/6-3-2020 δανειστικού συμβολαίου »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΦΒΛΩΨΥ-2ΥΗ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 837 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΑΜ7ΩΨΥ-ΗΩΤ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5761 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υλικά συντήρησης & επισκευής εγκατ/σεων ύδρ-απόχ-θέρμανσης Δ.Μεγ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω1Ν4ΩΨΥ-85Ε 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5762 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διαμόρφωση χώρου στην περιοχή "Άγιος Αντώνιος" ( ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ )
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΞ9ΡΩΨΥ-7ΤΥ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5760 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της ΄΄ Προμήθειας ανταλλακτικών και λοιπού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ταχυδιυλιστηρίου ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ζ32ΩΨΥ-ΓΘΚ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 832 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ Τεχνικού ελέγχου του με αριθμ. κυκλοφ. ΚΗΙ 9390 οχήματος του Δήμου Ανωγείων»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΠΥ4ΩΨΥ-5ΒΣ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 788 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοδα συσσιτίων για COVID-19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΗΝΩΩΨΥ-1ΝΧ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5756 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΥΞΡΩΨΥ-ΕΧΓ 12/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5198 Αρ. Αποφ.: 765 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναθεώρηση της Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού με την επωνυμία Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ανωγείων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΟΥΠΩΨΥ-ΥΚΓ 08/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5623 Αρ. Αποφ.: 815 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορισμός ομάδας Συντονισμού καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΥΙΡΩΨΥ-ΣΡΘ 07/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5611 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση ΄΄ Προμήθειας Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ε4ΨΩΨΥ-ΩΟΜ 07/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 812 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 65ΡΕΩΨΥ-Ο3Ν 06/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5602 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΞΖΩΩΨΥ-8ΘΙ 06/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5603 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ"ΠΔΕ2021
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 97ΙΛΩΨΥ-ΤΦΚ 06/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5589 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 58
Υπηρεσίες Δήμου