4 Δεκεμβρίου 2022
8.56 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔελτία Τύπου
Ο Δήμος Ανωγείων εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου του ΥΠ.ΕΝ., «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση και λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

                                 

Ο Δήμος Ανωγείων εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου του ΥΠ.ΕΝ., «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση και λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»,  της πρόσκλησης Β΄ της δράσης «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» με το ποσό των 29.760,00 €.

Σχετικά αναφέρεται ότι:

  1. Το πρόβλημα που εξαλείφεται έχει να κάνει κυρίως με την αναγκαιότητα για άμεσο περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αέριων ρύπων από τις μεταφορές. Και για τους λόγους αυτούς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στη σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου με τίτλο «Μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών: Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης». Το εν λόγω νομοσχέδιο έχει ως στόχο την ευθυγράμμιση της πολιτικής της χώρας με την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την κινητικότητα των χαμηλών εκπομπών» και ως εκ τούτου περιλαμβάνει διατάξεις για τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς της ηλεκτροκίνησης, τη διείσδυση στη χώρα των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, και, τέλος την ανάπτυξη των δημοσίως διαθέσιμων υποδομών επαναφόρτισης. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται για πρώτη φορά η εκπόνηση «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» (Σ.Φ.Η.Ο.).
  2. H πρόταση περιλαμβάνει τα εξής:

(α) Παραδοτέο 1α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης

(β) Παραδοτέο 1β. Χωροθέτηση Σημείων Επαναφόρτισης και Θέσεων Στάθμευσης Η/Ο και Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο.

(γ) Παραδοτέο 2 «Συμμετοχικές διαδικασίες – Διαβούλευση» (Έκθεση Διαβούλευσης)

(δ) Παραδοτέο 3 «Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου»

iii. Στα οφέλη συγκαταλέγονται ο άμεσος περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αέριων ρύπων από τις μεταφορές. Ως ωφελούμενος πληθυσμός μπορεί να θεωρηθεί το σύνολο των κατοίκων του Δήμου αλλά και οι επισκέπτες αυτού.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της ανωτέρω υπηρεσίας και την κατάθεση των παραδοτέων από τον ανάδοχο στον Δήμο στις 29/7/2022 η επιτροπή παραλαβής  συνεδρίασε την ίδια ημέρα και αφού έλαβε υπόψη της το συμφωνητικό της παραπάνω υπηρεσίας και τις εκτελεσθείσες υπηρεσίες από τον ανάδοχο προχώρησε στην έκδοση βεβαίωσης για την καλή εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας.  Με την υπ΄αριθμ . 101/2022 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η υπηρεσία με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Οχημάτων Δήμου Ανωγείων». Τα παραδοτέα βρίσκονται αναρτημένα στο site του Δήμου.

2. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Περισσότερα σε Δελτία Τύπου
30/11/2022
«Είναι δύσκολο να είσαι γυναίκα σε αυτόν τον κόσμο»
04/10/2022
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
30/09/2022
ΣΥΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ»
26/09/2022
Συμμετοχή Δημάρχου Ανωγείων στο 10ο Συνέδριο του ΕΜΠ & ΜΚΔΕ…
20/09/2022
Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου