12.07.2024 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 03.07.2024 - Συνάντηση Εργασίας στις 17-7-2024 για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Aνωγείων 27.06.2024 - Συνάντηση στα Ανώγεια με θέμα: Λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης και Ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 27.06.2024 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 18.06.2024 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ” 18.06.2024 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΛΑΪΚΟ” 18.06.2024 - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 05.06.2024 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
20 Ιουλίου 2024
26.77 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔημοπρασίες - Διαγωνισμοί
31-08-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΡΣΑΜΑ»
Τμήμα I : Αναθέτουσα Αρχή
Ι.1          Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:
Αναθέτουσα αρχή  :  Δήμος Ανωγείων
Οδός                                             
:
Ανώγεια Ρεθύμνου
Ταχ.Κωδ.
:
74051
Τηλ.
:
2834032500 
E-mail
:
info@anogeia.gr
Πληροφορίες
:
Σκουλά Ζαχαρένια
 
Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης
II.1.      Περιγραφή:
Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΡΣΑΜΑ»
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Νομός Ρεθύμνης (NUTS: EL433).
II.2.      Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:
Τα έργα αφορούν στην κατασκευή του φράγματος στη θέση Βαρσαμά, εκτιμώμενου όγκου 350.000,00 m3 προς κάλυψη υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών των Δήμων Ανωγείων και Μαλεβιζίου.
Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκπόνηση υδρολογικής μελέτης για την διερεύνηση των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή κατασκευής του φράγματος Βαρσαμά Ανωγείων, προκειμένου να υπάρξει επάρκεια πληροφορίας για τον περαιτέρω σχεδιασμό των επιμέρους στοιχείων του φράγματος (εκτίμηση ωφέλιμης χωρητικότητας, μελέτη λειτουργίας ταμιευτήρα,  δέσμευση οικολογικής παροχής, εκτίμηση πλημμύρας σχεδιασμού υπερχειλιστή και σήραγγας εκτροπής κτλ).
Κρίσιμο στοιχείο για τον σχεδιασμό των ανωτέρω, αποτελεί η ποσοτικοποιημένη εκτίμηση τόσο της διαθέσιμης απορροής στο ρέμα όπου προβλέπεται η κατασκευή του φράγματος όσο και η γενικότερη διερεύνηση των κρίσιμων παραγόντων που συνθέτουν το υδρολογικό καθεστώς της ανάντη λεκάνης απορροής (χρήσεις γης, κλίσεις, βροχοπτώσεις κτλ), με έμφαση στην ανάλυση ευαισθησίας σε μελλοντικές αλλαγές (κλιματική αλλαγή, ξηρασία, αλλαγές χρήσεων κτλ)
CPV [71335000-5 – Τεχνικές μελέτες]
II.3.      Προεκτιμώμενη αμοιβή:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 53.568,32 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
  1. 39.567,00 € για Μελέτες Υδραυλικές (κατ.13)
  2. 7.014,15 € για Οικονομικές Μελέτες (κατ.03)
και 6.987,17 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
II.4.      Διάρκεια της σύμβασης:
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. 
Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1.        Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στο συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης , χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης (χωρίς Φ.Π.Α.) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
III.2.        Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016,καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016, (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης).
III.3.        Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 13 «Υδραυλικών Μελετών Έργων» και 03 «Οικονομικών Μελετών»και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει (α) οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, (β) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και (γ) πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας, και περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης. 
Τμήμα IV : Διαδικασία
IV.1.        Είδος διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης:
Είδος διαδικασίας: Συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης. 
IV.2.        Προθεσμίες:
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/09/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ
Εναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών του επομένου άρθρου.
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1.        Έγγραφα σύμβασης:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τις 31/08/2021 στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.anogeia.gr/).
Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την 04/09/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 07/09/2021.
VI.2.        Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

06/09/2021 Διευκρίνιση επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού με τίτλο «ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΡΣΑΜΑ»

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στα Τεύχη Δημοπράτησης, το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά στην εκπόνηση υδρολογικής μελέτης για την διερεύνηση των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή κατασκευής του φράγματος Βαρσαμά Ανωγείων, προκειμένου να υπάρξει επάρκεια πληροφορίας για τον περαιτέρω σχεδιασμό των επιμέρους στοιχείων του φράγματος (εκτίμηση ωφέλιμης χωρητικότητας, μελέτη λειτουργίας ταμιευτήρα, δέσμευση οικολογικής παροχής, εκτίμηση πλημμύρας σχεδιασμού υπερχειλιστή και σήραγγας εκτροπής κτλ).

Κρίσιμο στοιχείο για τον σχεδιασμό των ανωτέρω, αποτελεί η ποσοτικοποιημένη εκτίμηση τόσο της διαθέσιμης απορροής στο ρέμα όπου προβλέπεται η κατασκευή του φράγματος όσο και η γενικότερη διερεύνηση των κρίσιμων παραγόντων που συνθέτουν το υδρολογικό καθεστώς της ανάντη λεκάνης απορροής (χρήσεις γης, κλίσεις, βροχοπτώσεις κτλ), με έμφαση στην ανάλυση ευαισθησίας σε μελλοντικές αλλαγές (κλιματική αλλαγή, ξηρασία, αλλαγές χρήσεων κτλ).

Όμως, κατά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΜ 075 / Κωδικός MIS 2017ΣΜ07500004 με την υπ’ αρ. πρωτ. 126365/17-11-2017 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6ΦΨ4465ΧΙ8-ΦΛΩ), ο τίτλος της μελέτης έχει περαστεί εκ παραδρομής ως υδρογεωλογική μελέτη αντί του ορθού υδρολογικής. Για το λόγο αυτό υφίσταται αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ αντικειμένου και τίτλου σύμβασης, το οποίο προβλέπεται να εξυγιανθεί πριν την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.

Σχετικά Έγγραφα

Περισσότερα σε Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
12/07/2024
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ…
18/06/2024
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ…
21/05/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΡΥΛΙΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ…
20/05/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ…
08/05/2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου