18.06.2024 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΛΑΪΚΟ” 18.06.2024 - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 05.06.2024 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 03.06.2024 - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 21.05.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΡΥΛΙΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 20.05.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» ΜΕ CPV: 44211000-2 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 20.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 08.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΜΠΩΚΟΥ ΜΑΣΚΑΛΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
18 Ιουνίου 2024
17.67 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔημοπρασίες - Διαγωνισμοί
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Ανώγεια:                 23.02.2024                                

Αρ. Πρωτ.:             1078

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Ο Δήμος Ανωγείων διακηρύττει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική  για τη  μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Ανωγείων, και θα  διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α)  Τις  διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 (ΦΕΚ 77 Α΄/81) «Περί καθορισμού των οργάνων  της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασίας κ.λπ.»,

β) Τις διατάξεις του άρθρου 194 και 201  του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),

γ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010),

δ) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος  34/1995 (ΦΕΚ 30/10-2-1995),

ε) Την απόφαση υπ΄ αρ. 43/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων,  περί έγκρισης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Ανωγείων.

ζ) Την απόφαση υπ΄ αρ. 7/2024 της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ανωγείων, Α.Δ.Α:Ψ2ΙΩΩΨΥ-0ΦΖ, «περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας»

Το κτίριο που πρόκειται να μισθωθεί, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Ανωγείων, πρέπει :

  1. Να βρίσκεται κοντά στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ανωγείων και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 150 μ.
  2. Να είναι αυτοτελές κτίριο ή λειτουργικά αυτοτελές τμήμα κτιρίου, να είναι ισόγειο, να έχει συνολική μικτή επιφάνεια τουλάχιστον 40 τ.μ. και να διαθέτει κύρια είσοδο με προδιαγραφές ΑΜΕΑ, τουλάχιστον 1.50m, η οποία θα πρέπει να οδηγεί προς δημόσιο χώρο ή αίθριο.
  3. Να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα και η οριζόντια κυκλοφορία στο κτίριο ατόμων με αναπηρία/εμποδιζόμενων ατόμων, και η εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
  4. Να έχει ανεγερθεί νόμιμα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους, αντίγραφο της σχετικής οικοδομικής άδειας. Σε περίπτωση που υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή δεν διαθέτει οικοδομική άδεια υποβάλλεται η δήλωση ένταξης του νόμου στον οποίο έχει ενταχθεί.
  5. Να διαθέτει ή να δύναται να διαθέσει ανεξάρτητη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση

 

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη  και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου και την παράδοση χρήσης του μίσθιου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευμένη  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  εντός είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανωγείων ήτοι μέχρι και την 14/03/2024.  

Η αρμόδια επιτροπή με επιτόπια επίσκεψη θα εξετάσει την καταλληλότητα των προς μίσθωση προταθέντων ακινήτων και στη συνέχεια ο δήμος θα ορίσει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

Στην γενική ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ανωγείων www.anogeia.gr διατίθεται η αναλυτική διακήρυξη (ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ).

Επίσης  πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι δύο (2) ημέρες  πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων, στο Δημοτικό Κατάστημα Ανωγείων από την κα Κονιού Ειρήνη, στο τηλ. 2834340413 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eirkon@anogeia.gr .

Ο Δήμαρχος Ανωγείων

Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης

Σχετικά Έγγραφα

Περισσότερα σε Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
21/05/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΡΥΛΙΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ…
20/05/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ…
08/05/2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ…
28/12/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣτης πράξης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ…
13/09/2023
13-09-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου