12.07.2024 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 03.07.2024 - Συνάντηση Εργασίας στις 17-7-2024 για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Aνωγείων 27.06.2024 - Συνάντηση στα Ανώγεια με θέμα: Λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης και Ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 27.06.2024 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 18.06.2024 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ” 18.06.2024 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΛΑΪΚΟ” 18.06.2024 - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 05.06.2024 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
20 Ιουλίου 2024
26.77 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔημοπρασίες - Διαγωνισμοί
04-11-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 52/2021 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 52/2021
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ –
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 184341
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τηλ 2821029300, fax: 2821029250, -email: oakae@oakae.gr, Ιστοσελίδα:www.oakae.gr

2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17-11-2021 και ώρα 15:00.

3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23-11-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

4. Προϋπολογισμός: 352.097,00 ευρώ προ ΦΠΑ

5. Κωδικός CPV: 45233120-6

6. Τόπος εκτέλεσης Ανώγεια Δήμος Ανωγείων (Κωδικός NUTS:EL 433)

7. Χρηματοδότηση: 2019ΣΕ0550000-4

8. Σύντομη περιγραφή: Τόπος εκτέλεσης του έργου 
Η συγκεκριμένη έκθεση αφορά την ανακατασκευή – ανάπλαση οδών και στενών εντός του Δήμου Ανωγείων.
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην μελέτη είναι: 
Φρεζάρισμα των δρόμων και στενών όπου υπάρχει η δυνατότητα κυκλοφορίας αυτοκινήτων και κατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα πάχους 0,20μ, κατηγορίας C16/20 με διπλό σιδερένιο πλέγμα τύπου Τ196 και με αρμούς συστολής-διαστολής ανά 5.00μ. σε δρόμους με πλάτος μέχρι 7.50μ. και ανά 7.00μ. σε μεγαλύτερα πλάτη. Η διάστρωση θα γίνεται πάντα κατά την φορά αύξησης των υψομέτρων. Δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος με τη τσιμεντόστρωση το οποίο έχει σταθερό πλάτος 3.00μ. στους κύριους δρόμους, αφού γίνει αποξήλωση του υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα θα δημιουργηθούν λωρίδες με επίστρωση από τοπικούς λίθους. Στα στενά όπου υπάρχει κυκλοφορία αυτοκινήτων το πλάτος τσιμεντόστρωσης είναι σταθερό στα 2.10μ., ενώ δεξιά – αριστερά κατασκευάζονται πάλι λωρίδες από λίθους με διαφορετικό πλάτος ανάλογα με το πλάτος του στενού. Οι λωρίδες από λίθους με την τσιμεντόστρωση θα είναι συνεπίπεδες.
Η τοποθέτηση των λίθων θα γίνει αφού προηγηθεί διάστρωση σκυροδέματος C12/15 πάχους 10 εκ. που θα αποτελέσει την βάση για τις πλακοστρώσεις και θα φέρει σαν οπλισμό δομικό πλέγμα.
– Θα δημιουργηθεί όδευση τυφλών με τις κατάλληλες πλάκες και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων επί ιστών σε απόσταση περίπου 25μ. μεταξύ τους όμοια με τα ήδη υπάρχοντα σε άλλους δρόμους με λαμπτήρες LED.
Στα στενά θα τοποθετηθούν αντίστοιχα φωτιστικά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μετακίνηση των κατοίκων τις νυχτερινές ώρες.
Τα στενά όπου δεν υπάρχει δυνατότητα κυκλοφορίας αυτοκινήτων θα πλακοστρωθούν πλήρως, με ιδιαίτερη προσοχή κατά την διάστρωση εκεί που υπάρχουν σκαλοπάτια έτσι ώστε να επιτευχθούν οι κατάλληλες στάθμες και κλίσεις σε σχέση με τις κατοικίες για την ομαλή φυσική απορροή των νερών της βροχής.
– Θα τοποθετηθούν επίσης παγκάκια όπου υπάρχει δυνατότητα όπως και κάδοι απορριμμάτων .
– Θα ανακατασκευασθούν επίσης όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης και δυο τοιχία τα οποία θα επενδυθούν με τοπική πέτρα.

9. Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα στις κατηγορίες

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Α2 ΤΑΞΗ και άνω και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α2 ΤΑΞΗΣ και άνω
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο
Μ.Ε.Ε.Π

10. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

11. Οι προσφέροντες θα συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο )φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, (περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016).

12. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14. Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

15. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης . Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

16. Εγγύηση Συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων σαράντα ένα ευρώ και ενηνήντα τέσσερα λεπτά (7.041,94 ευρώ) η οποία απευθύνεται στον κύριο του έργου ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

17. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 10 μηνών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

18. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.oakae.gr.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΑΚ ΑΕ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Σχετικά Έγγραφα

Περισσότερα σε Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
12/07/2024
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ…
18/06/2024
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ…
21/05/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΡΥΛΙΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ…
20/05/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ…
08/05/2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου