18.06.2024 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΛΑΪΚΟ” 18.06.2024 - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 05.06.2024 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 03.06.2024 - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 21.05.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΡΥΛΙΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 20.05.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» ΜΕ CPV: 44211000-2 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 20.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 08.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΜΠΩΚΟΥ ΜΑΣΚΑΛΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
18 Ιουνίου 2024
17.67 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔημοπρασίες - Διαγωνισμοί
11-11-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 53/2021 ΟΑΚ ΑΕ «ΕΡΓΟ:ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 53/2021 ΟΑΚ ΑΕ
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 184585 που θα διεξαχθεί με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
Αναθέτουσα Αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Τηλ 2821029300, fax: 2821029250
E-mail: oakae@oakae.gr, Ιστοσελίδα:www.oakae.gr

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26-11-2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02-12-2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Προϋπολογισμός: 129.032,26 ευρώ προ ΦΠΑ

CPV: 45233120-6

Τόπος εκτέλεσης Ανώγεια Δήμος Ανωγείων (Κωδικός NUTS:EL 433)

Χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑ 30-7323.029

Σύντομη περιγραφή: Τόπος εκτέλεσης του έργου
Το έργο αφορά την βελτίωση των ήδη υπαρχουσών υποδομών με την τοποθέτηση ακανόνιστων πλακών, όδευσης τυφλών, φωτισμού κ.λπ., οι οποίες θα γίνουν λειτουργικότερες και αισθητικά αναβαθμισμένες.
Οι εν λόγω εργασίες θα λάβουν χώρα σε τέσσερα γραμμικά κατά τόπους σημεία του Δήμου. 
Βασικός στόχος του έργου είναι η τσιμεντόστρωση εύρους 2.50 μ. κατά μήκος του άξονα των γραμμικών σημείων και η τοποθέτηση όδευσης τυφλών παραλλήλως αυτού. Στο εναπομείναν εύρος θα τοποθετηθούν ακανόνιστες τοπικές λίθοι. Φωτισμός θα υπάρξει σε όλο το μήκος της εν λόγω όδευσης τυφλών για την απρόσκοπτη κυκλοφορία στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο όλες τις ώρες. Σε μήκος περίπου 20 μ. θα γίνει η καθαίρεση ενός υφιστάμενου πέτρινου τοίχου και η ταυτόχρονη διαπλάτυνση του χώρου αυτού κατά 1 μ. Όπου υπάρχουν πέτρινοι τοίχοι θα  αρμολογηθούν και θα συντηρηθούν ενώ παράλληλα θα κατασκευαστούν νέοι, οι οποίοι θα είναι σε πλήρη αρμονία με τους υφιστάμενους. Επίσης θα τοποθετηθούν νέα κιγκλιδώματα και τα ήδη υπάρχοντα θα αντικατασταθούν. Τέλος, θα κατασκευαστούν τρεις λίθινες κλίμακες οι οποίες θα εξυπηρετούν τις εσωτερικές ανάγκες των χώρων, αλλά και θα τους συνδέουν με το ευρύτερο δίκτυο της περιοχής, καθώς και ένα τεχνικό δύο σχαρών για τη συλλογή και απομάκρυνση των όμβριων υδάτων.

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 ΤΑΞΗ και άνω και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α1 ΤΑΞΗΣ και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
Οι προσφέροντες θα συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο )φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, (περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016).

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννιά (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης . Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
Εγγύηση Συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (2.580,65 ευρώ) η οποία απευθύνεται στον κύριο του έργου ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 10 μηνών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.oakae.gr.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΑΚ ΑΕ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Περισσότερα σε Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
21/05/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΡΥΛΙΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ…
20/05/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ…
08/05/2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ…
23/02/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ…
28/12/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣτης πράξης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου