24 Σεπτεμβρίου 2021
14.44 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔημοπρασίες - Διαγωνισμοί
28/05/2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (Ν. 4412/2016) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

Ο Δήμος Ανωγείων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την  «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Ανωγείων», προϋπολογισμού  127.605,00 € με το Φ.Π.Α. Το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ανωγείων, Δ/νση: Ανώγεια Κρήτης, Ταχ.Κωδ.:74051, Τηλ.: 2834032500,Φαξ: 2834032519, E-mail:info@anogeia.gr
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.anogeia.gr. Επίσης από το ΚΗΜΔΗΣ, το ΕΣΗΔΗΣ και τον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 3. Κωδικοί CPV: 34928400-2
 4. Περιγραφή δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Ανωγείων» είναι Συνολικού Προϋπολογισμού :  102.907,26 €,  Φ.Π.Α. 24%:   24.697,74  €,  Συνολικής Δαπάνης:  127.605,00
 1. Πλατφόρμα διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (Α/Α διαγωνισμού 133026) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
 2. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: έως 150 ημέρες από την υπογραφή.
 3. Προσφορές: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: Δευτέρα 14-06-2021 και ώρα 13:00.
 4. Αποσφράγιση των προσφορών: η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 17-06-2021 και ώρα 10:00 ή την εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00.
 5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.058,14 €.
 6. Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
 7. Χρηματοδότηση: Η πηγή χρηματοδότησης είναι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, (ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 205.2/2021-ΑΔΑ: 6ΨΧΨ46Ψ844-22Π). Σχετικά έχει ληφθεί απόφαση Έγκρισης δαπάνης και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης ποσού 127.605,00 € σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2021 και 2022 με την με α/α Α/340 Πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ύψους 101.722,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ανωγείων Κ.Α.Ε. 15-7135.032 οικ. έτος 2021 και 25.883,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ανωγείων Κ.Α.Ε. 15-7135.032 οικ. έτος 2022 (σύνολο 127.605,00  €).
 8. Η δαπάνη δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχετικά Έγγραφα

Περισσότερα σε Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
31/08/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ…
10/08/2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ…
05/08/2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ…
26/07/2021
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου με τίτλο: “Αναβάθμιση και εξοπλισμός…
09/07/2021
09-07-2021 «Μουσειολογική μελέτη για τους εκθεσιακούς χώρους στο Πολιτιστικό Πάρκο…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου