20.09.2023 - Δελτίο Τύπου για την 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 13.09.2023 - 13-09-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) 31.08.2023 - Σχολικό παζάρι του Χαμόγελου του Παιδιού 30.08.2023 - ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30.08.2023 - ΄Ένταξη του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Κτίριο του Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD – LEADER 28.08.2023 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 4482/1-8-2022 (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) 09.08.2023 - Υπογράφηκε η Σύμβαση  μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και των αναδόχων μελετητών για τα πρώτα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. 03.08.2023 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2023
23 Σεπτεμβρίου 2023
23 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔημοπρασίες - Διαγωνισμοί
26-06-2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (του άρθρου 116 ΚΑΙ 117 Ν.4412/16) – ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ν. 4412/2016)

Ο Δήμος Ανωγείων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για την  «Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης στη Θέση Μελισσουργάκι Ανωγείων», προϋπολογισμού  50.000,00 € με το Φ.Π.Α.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ανωγείων, Δ/νση: Ανώγεια Κρήτης, Ταχ.Κωδ.:74051, Τηλ.: 2834032500,Φαξ: 2834032519, E-mail:info@anogeia.gr
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.anogeia.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 3. Κωδικός CPV: 45255500-4
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. μελέτη 3070/05-06-2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας, η «Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης στη Θέση Μελισσουργάκι Ανωγείων» είναι Συνολικού Προϋπολογισμού :  40.322,58 €,  Φ.Π.Α. 24%:   9.677,42 €,  Συνολικής Δαπάνης:  50.000,00
 5. Εναλλακτικές προσφορές: Δε γίνονται δεκτές.
 6. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: έως πέντε (5) μήνες από την υπογραφή.
 7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ανωγείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 10 Ιουλίου 2019  ημέρα Τετάρτη.. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η ώρα λήξης 10:30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τουλάχιστον δώδεκα (24) μήνες προσμετρούμενος από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
 10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 11. Χρηματοδότηση: Η Περιφέρεια Κρήτης με την με αριθμ. πρωτ.: 91725/24-07-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 149979/2.12.2014 τροποποίηση της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης, ως προς τη δημιουργία ενός (1) υποέργου, για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» με Κ.Α. 2014ΕΠ00200005 της ΣΑΕΠ 002.
 12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
 13. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευτεί και στον Ελληνικό Τύπο. Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Η Διακήρυξη επίσης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):  www.anogeia.gr  στην διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ® ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, στις 26-06-2019. Επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου αναρτώνται όλα τα έγγραφα της σύμβασης.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

Σχετικά Έγγραφα

Περισσότερα σε Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
13/09/2023
13-09-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ…
27/07/2023
27/07/2023 Διακήρυξη για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτες Επέκτασης…
10/07/2023
10-07-2023 Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού
30/06/2023
30-06-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση και…
13/04/2023
Εκπόνηση μελέτης «Νέα χάραξη του τμήματος του οδικού άξονα Ηράκλειο-Ανώγεια…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου