12.07.2024 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 03.07.2024 - Συνάντηση Εργασίας στις 17-7-2024 για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Aνωγείων 27.06.2024 - Συνάντηση στα Ανώγεια με θέμα: Λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης και Ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 27.06.2024 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 18.06.2024 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ” 18.06.2024 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΛΑΪΚΟ” 18.06.2024 - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 05.06.2024 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
20 Ιουλίου 2024
26.77 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
Αποφάσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Απόφαση ΄΄ Έγκριση και Απευθείας ανάθεση δημοσίευσης ΄΄ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (Ν. 4412/2016) για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΡΥΛΙΟΥ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 953ΞΩΨΥ-3ΟΗ 24/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 456 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ΄΄ Έγκριση και Απευθείας ανάθεση δημοσίευσης ΄΄ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (Ν. 4412/2016) για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΓΕΘΩΨΥ-ΓΧ9 24/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 455 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθαρισμός & απολύμανση κτιριακών εγκαταστάσεω...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙ7ΧΩΨΥ-ΦΧ4 24/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3106 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές Αμοιβές Νομικών Προσώπων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 627ΧΩΨΥ-32Γ 24/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3050 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΡΥΛΙΟΥ» Υποέργο: Οικοδομικές Εργασίες επέκτασης - αναβάθμισης χώρου μουσείου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΑΧΝΩΨΥ-ΥΤ8 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3031/21-05-2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συμφωνητικό ανάθεσης της υπηρεσίας ΄΄ Αμοιβή υπευθύνου για την χορωδία Δήμου Ανωγείων΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩΛΥΩΨΥ-ΥΨΘ 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3032 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ 3).
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΙΒΖΩΨΥ-ΕΥ1 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3032 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση για ΄΄ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων –Τεχνικών υπηρεσιών ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 94ΗΣΩΨΥ-1Τ7 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 381 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ Αμοιβή υπευθύνου για την χορωδία Δήμου Ανωγείων ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ8ΗΡΩΨΥ-69Ξ 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 440 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Έγκριση και Απευθείας ανάθεση δημοσίευσης ΄΄Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ6Ζ8ΩΨΥ-ΣΛΠ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 437 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημοσίευση προκυρήξεων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΣΠΤΩΨΥ-3ΩΛ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Ανάπλαση δημοτικών οδών εντός οικισμού Ανωγείων».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΥΣΕΩΨΥ-ΥΩ2 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3003 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Τεχνικός Σύμβουλος Επίβλεψης Κατασκευής στα πλαίσια του έργου "Δημιουργία Πολιτιστικού Πάρκου Δήμου Ανωγείων”».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΕΧ1ΩΨΥ-Σ4Δ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Δημιουργία Πολιτιστικού Πάρκου - Κατασκευή" στα πλαίσια του έργου "Δημιουργία Πολιτιστικού Πάρκου Δήμου Ανωγείων"».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ9ΓΔΩΨΥ-Σ11 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 2995 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ0Κ9ΩΨΥ-ΔΤΚ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 2884 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΧΨΗΩΨΥ-Ν5Ζ 17/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 2981/17-05-2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση ΄΄ Προμήθειας Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ6Τ8ΩΨΥ-ΣΛΤ 17/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 431 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμφωνητικό Προμήθειας ΄΄Υλικών συντήρησης & επισκευής δικτύου ύδρευσης - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΤΒ2ΩΨΥ-Θ1Ρ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 2944 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές υποχρεωτκές εισφορές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (πίνακας υποχρεωτικών εισφορών 5,6,7)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩΒΤΩΨΥ-Κ2Ε 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 2945 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ728ΩΨΥ-Η3Τ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 2946 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 149
Υπηρεσίες Δήμου