4 Δεκεμβρίου 2022
8.26 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
Αποφάσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της " Προμήθειας λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού φωτιστικών σωμάτων»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΦΑΖΩΨΥ-2Ι3 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 908 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού φωτιστικών σωμάτων (Χ.Υ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΖΗ9ΩΨΥ-ΗΡΠ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 6690 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 61Ο7ΩΨΥ-Χ5Τ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 6625 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συμπληρωματική. Προμήθεια ειδών διαβίωσης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου Ανωγείων (Ειδικευμένα απο δωρεές)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 671ΠΩΨΥ-Ι71 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 6684 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΤΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΖΩΡΩΨΥ-608 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 6677 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ Σύνταξη συμβολαίου δωρεάς ακινήτου με δωρεοδόχο τον Δήμο Ανωγείων »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ0ΗΝΩΨΥ-ΞΧ2 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 904 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ (ΣΑΤΑ)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΟΕΡΩΨΥ-ΣΚ4 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 6613 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο " Αποκαταστάσεις Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Ανωγείων στο πλαίσιο της πράξης "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού της χώρας "
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Σ3ΦΩΨΥ-ΨΗΙ 29/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 893 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες συμβούλου της πράξης “Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ανωγείων”»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ34ΒΩΨΥ-ΟΨΦ 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 6565/28-11-2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συμπληρωματική. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας (9.730,90 ΤΑΚΤΙΚΑ 32,269,10 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ) 2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 99Ρ2ΩΨΥ-ΗΧΕ 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 6555 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΟΡ8ΩΨΥ-9Τ6 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 6556 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 63Α2ΩΨΥ-ΘΡΙ 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 6557 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄Υπηρεσίες συμβούλου της πράξης "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ανωγείων"»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΙΒΒΩΨΥ-ΝΣΜ 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 892 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας (9.730,90 ΤΑΚΤΙΚΑ 32,269,10 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ) 2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 97ΧΤΩΨΥ-8Κ5 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 6555 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΝΘΚΩΨΥ-ΨΥ4 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 6556 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 65ΕΙΩΨΥ-Χ15 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 6554 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Βελτίωση Προσβασιμότητας οδών Δήμου Ανωγείων».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ13ΘΩΨΥ-5Ο4 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 6530 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Ανωγείων».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΔ8ΖΩΨΥ-484 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 6531 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ανωγείων».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 95ΑΛΩΨΥ-ΔΙΣ 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 6532 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (άρθρο 113 παρ. 6β Ν. 1892/90, άρθρο 55 Ν. 1946/91 & άρθρο 18 παρ. 7 Ν. 3320/05)-Κάλυψη δαπανών θέρμανσης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΧΛΚΩΨΥ-Σ05 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/514 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 99
Υπηρεσίες Δήμου