18 Απριλίου 2024
12.74 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
Αποφάσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ Συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας νερού ταχυδιυλιστηρίου »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ρ4ΦΖΩΨΥ-ΟΟ1 15/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 250 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΕΙΚΩΨΥ-ΘΩ2 14/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1536/14-03-2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συμφωνητικό για την υπηρεσία Φυσικοχημικών αναλύσεων δειγμάτων βιολογικού καθαρισμού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 94ΜΨΩΨΥ-1Φ4 14/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1535/14-03-2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συμφωνητικό για την Προμήθεια λαμπτήρων & λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΓΧ3ΩΨΥ-ΦΟΘ 14/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1529/14-03-2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ βάσει προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου (εως την δικάσιμο05/06/2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΥΚ9ΩΨΥ-3Α3 14/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1463 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση προμήθειας για την ΄΄ Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΒΦΝΩΨΥ-ΘΕΧ 14/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 248 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση ΄΄ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΒΟ9ΩΨΥ-ΙΤ3 14/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 247 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΕΕΩΩΨΥ-576 14/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1500 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 94Τ5ΩΨΥ-Η6Ο 14/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1501 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΙΝ6ΩΨΥ-Π4Ε 13/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1487 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση προμηθειών για την ΄΄ Συντήρηση και επισκευή άλλων μηχανημάτων (αλυσοπρίονα)»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 605ΦΩΨΥ-Υ6Κ 13/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 243 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της " Προμήθειας λαμπτήρων & λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΛΚΑΩΨΥ-8ΗΘ 13/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 242 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας " Φυσικοχημικών αναλύσεων δειγμάτων βιολογικού καθαρισμού»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΛΥΚΩΨΥ-Υ3Η 13/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 241 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας " Φυσικοχημικών αναλύσεων νερού ύδρευσης »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 675ΤΩΨΥ-ΓΨ5 13/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 240 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Προμήθεια , μεταφορά και εγκατάσταση σχολικών αιθουσών του Δήμου Ανωγείων».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙΣΔΩΨΥ-ΓΚΛ 13/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1478 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΚΙΩΩΨΥ-ΡΩΕ 13/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 239 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΞΣ2ΩΨΥ-Δ3Φ 13/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1472 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή άλλων μηχανημάτων (αλυσοπρίονα κλπ)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ25ΞΩΨΥ-Ι1Μ 12/03/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/268 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ τέλος ταφής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΖΖΓΩΨΥ-ΦΟΛ 12/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1449 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής περιγραφής της ΄΄ Προμήθειας λαμπτήρων & λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 61Ω1ΩΨΥ-ΟΥΑ 12/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 174 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 148
Υπηρεσίες Δήμου